نمایش دادن همه 10 نتیجه

شیر پروانه ای اهرمی 2اینچ

ریال4.000.000ریال7.500.000
شیر پروانه‌ای اهرمی یکی از انواع شیرهای صنعتی است که برای کنترل جریان سیال در مسیر لوله‌ها استفاده می‌شود. این

شیر پروانه ای اهرمی 3اینچ

ریال5.000.000ریال12.000.000
شیر پروانه‌ای اهرمی یکی از انواع شیرهای صنعتی است که برای کنترل جریان سیال در مسیر لوله‌ها استفاده می‌شود. این

شیر پروانه ای اهرمی10اینچ

ریال62.000.000ریال82.000.000
شیر پروانه‌ای اهرمی یکی از انواع شیرهای صنعتی است که برای کنترل جریان سیال در مسیر لوله‌ها استفاده می‌شود. این

شیر پروانه ای اهرمی12اینچ

ریال85.000.000ریال120.000.000
شیر پروانه‌ای اهرمی یکی از انواع شیرهای صنعتی است که برای کنترل جریان سیال در مسیر لوله‌ها استفاده می‌شود. این

شیر پروانه ای اهرمی21/2اینچ

ریال4.500.000ریال9.000.000
شیر پروانه‌ای اهرمی یکی از انواع شیرهای صنعتی است که برای کنترل جریان سیال در مسیر لوله‌ها استفاده می‌شود. این

شیر پروانه ای اهرمی4اینچ

ریال6.500.000ریال17.000.000
شیر پروانه‌ای اهرمی یکی از انواع شیرهای صنعتی است که برای کنترل جریان سیال در مسیر لوله‌ها استفاده می‌شود. این

شیر پروانه ای اهرمی5اینچ

ریال7.500.000ریال21.000.000
شیر پروانه‌ای اهرمی یکی از انواع شیرهای صنعتی است که برای کنترل جریان سیال در مسیر لوله‌ها استفاده می‌شود. این

شیر پروانه ای اهرمی6اینچ

ریال11.000.000ریال25.000.000
شیر پروانه‌ای اهرمی یکی از انواع شیرهای صنعتی است که برای کنترل جریان سیال در مسیر لوله‌ها استفاده می‌شود. این

شیر پروانه ای اهرمی8اینچ

ریال22.000.000ریال42.000.000
شیر پروانه‌ای اهرمی یکی از انواع شیرهای صنعتی است که برای کنترل جریان سیال در مسیر لوله‌ها استفاده می‌شود. این